ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | Creative Thinking and Innovations

WU002
คำอธิบายรายวิชา
1: ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร สัมพันธ์กับนวัตกรรมอย่างไร
2: ความคิดสร้างสรรค์ มาจากไหน, SCAMPER ที่มาของความคิดสร้างสรรค์
3: องค์ประกอบและประเภทของความคิดสร้างสรรค์
4: สมองซีกซ้ายและซีกขวากับความคิดสร้างสรรค์
5: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทำได้อย่างไร
6: ทฤษฎีหมวก 6 ใบของ Edward de Bono
7: การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีหมวก 6 ใบ
8: การระดมสมอง
9: Mind maps
10: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
11: จากความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม
12: นวัตกรและผลงานนวัตกรรม
13: ทรัพย์สินทางปัญญา: วิธีปกป้องความคิดสร้างสรรค์
14: เศรษฐกิจสร้างสรรค์
15: สรุป
วัตถุประสงค์รายวิชา
LO1 : สามารถอธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมโยงกับนวัตกรรม

LO2 :สามารถเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ

LO3 :สามารถพัฒนากระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆและแนวทางในการนำไปใช้

LO4 :สามารถวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

LO5 :สามารถสังเคราะห์และนำความคิดสร้างสรรค์ไปเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC