วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 โดยเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง ภาคปกติและสมทบ 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง ภาคปกติและภาคสมทบ 2 สาขาวิชา สาขาวิชาการตลาด และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2547 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว