การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | Research in Business Information Technology

CMRU001
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เปิดลงทะเบียน
19 March 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC