ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน | Network Literacy

CMU008
คำอธิบายรายวิชา
โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งยังมีบทบาทในด้านสังคม ธุรกิจ การเมือง และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล สิ่งที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นกลไกที่หลักที่สำคัญในการผลักดัน บทเรียนนี้จะได้กล่าวถึงพื้นฐานที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบทบาททางด้านสังคมและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจระบบการทำงานพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC