อาหารนานาชาติ | International Cuisine

CMU015
คำอธิบายรายวิชา
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในแต่ละภูมิภาค ตามที่ตั้งของประเทศ ประเภทและลักษณะเฉพาะของอาหารนานาชาติ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร เทคนิคและหลักการประกอบอาหารตามมาตรฐานสากล
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC