อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

อาหาร (Food) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี อาหารช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์มารดา จนเป็นผู้ใหญ่ และดำรงชีวิตอยู่จนสิ้นอายุขัย อาหารเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ให้สารอาหารหลายอย่างที่จำเป็นต่อร่างกาย

โภชนาการ (Nutrition) หมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสิ่งมีชีวิต เป็นการศึกษาถึง ชนิด ปริมาณ บทบาททางสรีระของสารอาหารที่จำเป็น กระบวนการ เปลี่ยนแปลงของสารอาหารในร่างกาย เพื่อนำประโยชน์จากสารอาหารไปใช้ โดยเริ่มจากการย่อย การดูดซึม การใช้ประโยชน์ การเก็บสะสม และการขับออกจากร่างกาย ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่สามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้ ทำให้มีการเจริญเติบโตและมีภูมิคุ้มกันจากโรค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ThaiMOOC

ThaiMOOC

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ThaiMOOC

ThaiMOOC