คลังข้อมูล | Data Warehouse

CMU032
คำอธิบายรายวิชา
การสร้างคลังข้อมูล หรือ Data Warehouse ได้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ที่มีข้อมูลจำนวนมาก สามารถจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำมาเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูลได้ครบรอบด้านและทุกมิติ เกิดความถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้วางแผนยุทธศาสตร์องค์กรได้ทั้งในระดับกว้างและลึก ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC