การเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูล | R Programming for Data Science

CMU033
คำอธิบายรายวิชา
ปัจจุบันข้อมูลที่องค์กรต่างๆ เก็บไว้มีขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายของข้อมูลอีกด้วย องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่นี้ ซึ่งต้องอาศัยวิทยาการข้อมูล ในการจัดการข้อมูล สำรวจข้อมูล มองภาพข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่จากข้อมูลและสามารถนำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้งานได้จริง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาชุดคำสั่งที่ใช้ในจัดการข้อมูล โดยใช้ภาษา R ซึ่งเป็น open source software ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านวิทยาการข้อมูล วิชานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้ชุดคำสั่งที่มีอยู่ใน R packages ในการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC