การออกแบบภาพอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Blender 3D | 3D Animation design with Blender 3D

CRRU002
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้พื้นฐานงานออกแบบภาพอนิเมชั่น 3 มิติเพื่อการสร้างสื่อ ลักษณะ องค์ประกอบ ขั้นตอน ของการผลิตสื่ออนิเมชั่นแบบ 3มิติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพอนิเมชั่น 3 มิติ การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการภาพอนิเมชั่น 3 มิติ เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

เปิดลงทะเบียน
02 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC