การสร้าง Mobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor

CRRU003
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Mobile Application คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านการพัฒนา Mobile Application มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา Mobile Application มีความรู้ในการสร้าง Mobile Application ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor การใช้เมนูคำสั่งการนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงชิ้นงานโปรแกรม โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC