อาหารสำหรับผู้สูงอายุ | Food for Elders

CRRU012
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ลักษณะอาหารที่เหมาะสม ตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ หลักการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ การจัดตกแต่งอาหารให้สวยงาม ธุรกิจการบริการอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC