เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา | Information technology and Communication for education

CU022
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือการเรียนรู้ การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกลและรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
2.ผู้เรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ได้
รายนามผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-Mail : cumooc022@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-Mail : cumooc022@gmail.com
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
ระยะเวลาทั้งหมด
10
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC