วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ | Data Science Essential and Applications

CU023
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของวิทยาศาสตร์ข้อมูล องค์ประกอบของการประมวลผลข้อมูลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประเภทของการใช้งานวิทยาศาสตร์ข้อมูล กรณีศึกษาของวิทยาศาสตร์ข้อมูล กระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูล หลักสถิติพื้นฐานเพื่อวิทยาศาสตร์ข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง การนำเสนอข้อมูลและการเล่าเรื่อง การวิเคราะห์ข้อความ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมเครือข่าย
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้

2. ผู้เรียนสามารถดำเนินการสำรวจข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติได้

3. ผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่ซับซ้อนได้

4. ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้

5. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อความ ข้อมูลภาพ ข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลสังคมเครือข่ายได้
รายนามผู้สอน
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
15 April 2019
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC