เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ | Technology Hardware and System Software

HU003
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ รวมไปถึงการซ่อม บำรุงและดูแลรักษาให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

074-200-300-3

091-047-1906

125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

074-200-300-3

091-047-1906

125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC