โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ | Computer Programming and Algorithms

KKU004
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการแปลภาษาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ การออกแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ด้วย Pseudo code และ Flowchart ที่นำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C ทั้ง แบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ด้วย Pseudo code แบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ ได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้เรียนสามารถออกแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ด้วย Flowchart แบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ ได้อย่างถูกต้อง
5. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาทั้งแบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ ได้อย่างถูกต้อง
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

เปิดลงทะเบียน
15 January 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC