การเรียนรู้บอร์ดอาร์ดุยโน่ด้วยโปรแกรม Tinkercad สำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ | Learning Arduino board with Tinkercad for smart farm system

NU058
คำอธิบายรายวิชา
การจำลองเสมือนจริงการใช้งานบอร์ดอาร์ดุยโน่ (Arduino board) ด้วยโปรแกรม tinkercad ที่เป็นระบบออนไลน์ เพื่อใช้ในระบบฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm) และเป็นพื้นฐานต่อยอดงานควบคุมด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT)
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
09 December 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC