การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)

RBAC003
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร การสื่อสารความเสี่ยง การวางแผนการสื่อสารภาวะวิกฤต กลยุทธ์การสื่อสารและการตอบโต้ การนำเสนอข่าวในภาวะวิกฤต โดยการประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการจัดการวางแผนจนถึงการปฏิบัติการในการจัดการภาวะวิกฤต
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

0-2375-4480-6

0-2375-4489

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

0-2375-4480-6

0-2375-4489

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เปิดลงทะเบียน
15 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC