การเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์ | Pre-Production Planning For Television

RMUTK001
คำอธิบายรายวิชา
ภาพรวมโดยสรุปของการทำงานของการเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ความหมาย ขั้นตอนการเขียนบท การจัดหาสถานที่ถ่ายทำ ฉาก คัดเลือกนักแสดง การจัดทีมงาน การกำหนดงบประมาณ การจัดตารางถ่ายทำ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

022-879-718

022-863-596

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

022-879-718

022-863-596

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC