การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หัวข้อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน | Primary Health Care Management

RPU001
คำอธิบายรายวิชา
1.คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด และพัฒนาการของบริการสุขภาพปฐมภูมิ คุณลักษณะของบริการสุขภาพปฐมภูมิ กระบวนการและกิจกรรมการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ การควบคุมคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ และการประเมินผล ทั้งนี้ในให้ข้อกระบวนการและกิจการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ จะกล่าวถึงการให้ดูแลผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
2.อาจารย์ผู้สอน
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์ (ปร.ด,วท.ม.รป.ม.,สบ.)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง
อาจารย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

0 2432 6101-5

0 2432 6107-8

เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

0 2432 6101-5

0 2432 6107-8

เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC