จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | Ethics for Using Information Technology

RU001
คำอธิบายรายวิชา
ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทและข้อบังคับของสังคมและองค์กร ตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริยธรรมที่พึงต้องระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

02-3108000

02-3108022

2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

02-3108000

02-3108022

2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เปิดลงทะเบียน
21 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC