เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล | Digital Media Creation Technology

STOU006
คำอธิบายรายวิชา


ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการทำงานของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ที่มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสาระของรายวิชาประกอบด้วย แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล องค์ประกอบเบื้องต้นของสื่อดิจิทัลที่นิยมนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ได้แก่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเสียง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพนิ่ง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันในบริหารจัดการองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลและการพัฒนางานออกแบบสื่อดิจิทัล
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC