Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Cloud Technology Tools for 21st Century Learning

SWU003
คำอธิบายรายวิชา
Cloud Computing หรือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ วิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจานวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นเช่นไร โดย Cloud Computing เป็นแนวคิดการใช้งานทางด้านไอทีที่ใช้วิธีดึงพลังและสมรรถนะจากคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ตัวจากต่างสถานที่ให้มาทำงานสอดประสานกันเพื่อช่วยขับเคลื่อนการบริการทางด้านไอที
วัตถุประสงค์รายวิชา
รายวิชานี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และหลักการต่างๆ ในการใช้งานระบบ Cloud Technology Tools ในการจัดการงานเอกสาร โดยใช้ Google Docs การใช้งานในการนำเสนองาน โดยใช้ Google Slide การใช้งานในการประเมินผล โดยใช้ Google Form และการใช้งานในการประชุมงาน โดยใช้ Google Hangout รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC