การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | Network Creating with Communication in Social Media

SWU004
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่าย ลักษณะของเครือข่าย การสร้างและการก่อเกิดเครือข่าย ข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่าย ความหมายและองค์กรกอบของการสื่อสาร องค์ประกอบของระบบเครือข่ายเบื้องต้น อิทธิพลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ วิธีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้นเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของเครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงแนวทางในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่าย และการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์การใช้เครือข่าย และสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

เปิดลงทะเบียน
09 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC