ระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Embedded System and Internet of Things Technology

SWU015
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน หลักการโปรแกรม C เบื้องต้น คำสั่งเงื่อนไขและคำสั่งทำซ้ำในภาษา C หลักการโปรแกรมภาษา Python สถาปัตยกรรมบอร์ด Kidbright สถาปัตยกรรมบอร์ด Raspberry Pi การเขียนโปรแกรมเพื่อนำข้อมูลสัญญาณจากเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมสู่ IoT เรียนรู้หลักการวัดสัญญาณชีพจากร่างกายมนุษย์ การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจวัดสัญญาณชีพจรและสัญญาณคลื่นหัวใจ การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจวัดสัญญาณชีพจรและสัญญาณคลื่นหัวใจ เข้าสู่ระบบ IoT
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

เปิดลงทะเบียน
08 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC