การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX

คำอธิบายรายวิชา
วิชา TMOOC101 จะแนะนำผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC ภายใต้ระบบ Open edX การพัฒนาและสร้าง MOOC ที่ดี น่าสนใจ และเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Interactive ด้วยเครื่องมือต่างๆ ของระบบ การออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับวัดผลการเรียนรู้ รวมไปถึงวิธีการจัดการเรียนออนไลน์ การติดตามผลการเรียน การติดต่อและใช้สื่อสังคมเพื่อดึงดูดผู้เรียน และการออกใบประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินผล

วิชานี้จึงเหมาะสำหรับครู อาจารย์ ผู้ออกแบบการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาบทเรียนและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC หรือระบบ Open edX
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(66) 2849-6000

99 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Line@: @mahidoluniversity

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(66) 2849-6000

99 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Line@: @mahidoluniversity

เปิดลงทะเบียน
01 January 2017
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC