มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวิทยาเขต หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดใหญ่่. มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงาน ศึกษาเล่าเรียน และประกอบกิจกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก