การสื่อสารในสังคมดิจิทัล | Communication in Digital Society

UP004
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

0 5446 6666

0 5446 6690

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

0 5446 6666

0 5446 6690

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

เปิดลงทะเบียน
08 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC