ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | Philosophy of Sufficiency Economy

URU002
คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมา ความหมาย หลักการและขั้นตอนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานแนวคิด รูปแบบ การประยุกต์ใช้ในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม การทำบัญชีครัวเรือน
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบสานแนวคิดสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองหรือครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

0-5541-6601-20

0-5541-6020

เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

0-5541-6601-20

0-5541-6020

เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC