เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต | IT for the Present and Beyond

WU001
คำอธิบายรายวิชา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งกลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นำพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้นคือกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต ช่วยสร้างเข้าใจและให้คุณค่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นทำให้เข้าใจความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปใช้ในการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ
วัตถุประสงค์รายวิชา
L01 : สามารถอธิบายความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
LO2: สามารถจัดการข้อมูลและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม
LO3: สามารถรับรู้และแยกแยะข่าวสาร สื่อและสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน
LO4: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
LO5: สามารถอธิบายการจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC