การแสวงหาความรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Knowledge Inquiry for development the 21st Century Skills)

WU009
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการค้นคว้า ทั้งความรู้จากการฟัง การอ่าน การถกเถียง การสังเกตการณ์ การคิดและการวิจัย ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการค้นคว้าเชิงวิชาการ มีความสามารถในการตั้งโจทย์การวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินค่าด้วยหลักสถิติเบื้องต้น ความสามารถในการเขียนรายงานเชิงวิชาการที่แสดงผลการค้นพบอย่างเป็นระบบและมีการอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. สามารถนำหลักการของสังคมแห่งความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้

2. สามารถใช้แนวคิดและทฤษฎีในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม

3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้

4. สามารถบอกวิธีในการจัดหมวดหมู่ความรู้ได้

5. สามารถใช้ทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เปิดลงทะเบียน
26 October 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC