การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน | Searching information for research report

WU010
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการค้นคว้า ทั้งความรู้จากการฟัง การอ่าน การถกเถียง การสังเกตการณ์ การคิดและการวิจัย ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการค้นคว้าเชิงวิชาการ มีความสามารถในการตั้งโจทย์การวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินค่าด้วยหลักสถิติเบื้องต้น ความสามารถในการเขียนรายงานเชิงวิชาการที่แสดงผลการค้นพบอย่างเป็นระบบและมีการอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและกำหนดความต้องการสารสนเทศ และกำหนดกลยุทธ์การค้นและเทคนิคการค้นสารสนเทศได้

2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้

3. ผู้เรียนสามารถประเมินสารสนเทศที่ค้นคว้าเพื่อนำมาใช้ในการค้นคว้าวิจัยได้อย่างเหมาะสม

4. ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง

5. ผู้เรียนสามารถอ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
รายนามผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธัญญา ด้วงอินทร์ (Asst.Prof.Dr. Suthanya Doung-In) . อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย Dr. Satjaree Sirichai อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ Asst.Prof. Dichitchai Mettarikanon
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

ระยะเวลาทั้งหมด
10
เปิดลงทะเบียน
17 May 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC