เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล | Metadata for Organizing Digital Information

WU012
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้อธิบายถึงหลักการเมทาดาทา (Metadata) และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของเมทาดาทา รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์รายการสารสนเทศเพื่อจัดทำแค็ตตาล็อกข้อมูล (Metadata Catalog) สำหรับนำเสนอเนื้อหาที่เอื้อต่อการสืบค้น ง่ายต่อการเข้าถึง และให้บริการด้วยระบบดิจิทัลได้
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดการจัดระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการสืบค้น เข้าถึง และให้บริการด้วยระบบดิจิทัลได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ บทบาท แนวคิด และหลักการของเมทาดาทาได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการจัดทำเมทาดาทา และเข้าใจการประยุกต์ใช้เมทาดาทาเพื่อให้บริการในระบบดิจิทัล

4. ผู้เรียนสามารถจำแนกและอธิบายความแตกต่างของเมทาดาทาแต่ละประเภทได้

5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รายการ ศัพท์ และไวยากรณ์ตามมาตรฐานสากลของเมทาดาทาได้

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เปิดลงทะเบียน
28 October 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC