บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล | Information Services for Digital Organization

WU013
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้อธิบายถึงแนวคิดของบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดบริการสารสนเทศและการออกแบบบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล รวมทั้งพื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดบริการที่เหมาะสม โดยสามารถกำหนดกรอบการให้บริการ วางกลยุทธ์และให้บริการสารสนเทศ สร้างพิมพ์เขียวการให้บริการ และประเมินการให้บริการสารสนเทศ
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย จำแนก และกำหนดบริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรดิจิทัลได้

2. ผู้เรียนสามารถระบุคุณลักษณะระบบบริการดิจิทัลที่มีพื้นฐานของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบบริการ กำหนดกรอบการให้บริการ ระบุลำดับการให้บริการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนได้

4. ผู้เรียนสามารถกำหนดกลยุทธ์การให้บริการแบบสมาร์ตดิจิทัล โดยจัดทำแผนที่นำทาง แผนปฏิบัติการ และสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายเป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน พิมพ์เขียวการบริการ และประเมินการบริการสารสนเทศได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เปิดลงทะเบียน
03 September 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC