เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล | Information Technology in Digital Era

WU017
คำอธิบายรายวิชา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล อาทิ ในด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านบันเทิง ด้านการทหาร ด้านการเงิน รวมถึงความเป็นอยู่ในอนาคต รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการทำงานของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทัล หุ่นยนต์ วัสดุศาสตร์ การพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีความจริงเสมือน/ความจริงเสริม รวมถึงเทคโนโลยีการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่าง ๆ

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการทำงานของมนุษย์

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายผลกระทบของเทคโนโลยีและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เปิดลงทะเบียน
03 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC