ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน | Interpersonal Communication Skills in Workplace

CMU040
คำอธิบายรายวิชา
บุคคลที่มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงาน บนพื้นฐานของการตระหนักรู้ในตนเอง ก่อนที่จะรับฟังผู้อื่น การจูงใจผู้อื่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมพลังใจ การจัดการปัญหาอารมณ์และความเครียด และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม หลักการต่าง ๆ เหล่านี้ หากสามารถเรียนรู้ได้ในระบบ Thai MOOC จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี มีทักษะการพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงาน และก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
26 June 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC