วิกฤตการณ์โลกร้อนและการแก้ปัญหา | The global warming solutions

CU001
คำอธิบายรายวิชา
การแก้ปัญหาโลกร้อนจะนำเสนอปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน โดยปัจจัยหลักคือการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย การเดินทาง การใช้พลังงาน การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย การเกษตร การกำจัดขยะและของเสีย ดังนั้นการแก้ปัญหา ลดการเดินทางด้วยรถยนต์ ลดการใช้พลังงานในอาคาร ลดการปลดปล่อยก๊าซจากการกำจัดขยะ และของเสีย
ส่วนการการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนนั้น ทำได้โดยการการวางแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC