การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร | The production of solid fuel and activated carbon from agricultural waste

CU003
คำอธิบายรายวิชา
ประเทศไทยมีการเพาะปลูกเป็นอาชีพหลัก ทำให้มีวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรมาก การนำวัสดุเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื้อหาวิชาจะแบ่งอธิบายถึง เรื่องวัสดุเหลือทิ้งที่นำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่า ได้แก่ ถ่านอัดแท่ง และถ่านกัมมันต์ การทำถ่าน การผลิตถ่านอัดแท่ง กระบวนการและวิธีการผลิตถ่านกัมมันต์ ซึ่งเป็นการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงสุด
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC