ภาษาและการสื่อสาร

ภาษาและการสื่อสาร

ภาษา หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม
การสื่อสาร หมายถึง นำถ้อยคำ ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น ของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยมีสื่อนำไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ThaiMOOC

ThaiMOOC