ภาษาและการสื่อสาร

ภาษาและการสื่อสาร

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและภาษาต่าง ๆ เพื่อการการถ่ายทอดอารมณ์ ความนึกคิด รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ThaiMOOC

ThaiMOOC