มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

“มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับสากล เป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต”