วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน