สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันที่นุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่เชื่อถือได้ ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล