โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป | Computer Program

SKCC003
คำอธิบายรายวิชา
โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย
พัฒนาวิชาโดย

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

037-425487

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

พัฒนาวิชาโดย

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

037-425487

เปิดลงทะเบียน
18 April 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC