วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายการศึกษาไปยังจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา