ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง การควบคุมตน คือกระบวนการที่บุคคล ใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดหรือหลายวิธีรวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมเป้าหมายและกระบวนการที่นำไปสู่ เป้าหมายนั้นด้วยตนเองการควบคุมตนเองเป็นทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ThaiMOOC

ThaiMOOC

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ThaiMOOC

ThaiMOOC