ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง

ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการฝึกฝนอบรม

การพัฒนาตนเอง หมายถึง การควบคุมตนวิธีการหนึ่งวิธีการใดหรือหลายวิธีรวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมเป้าหมายและกระบวนการที่นำไปสู่ เป้าหมายนั้นด้วยตนเองการควบคุมตนเองเป็นทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ThaiMOOC

ThaiMOOC

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ThaiMOOC

ThaiMOOC

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ThaiMOOC

ThaiMOOC