คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

รวบรวมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิธีหรือแนวทางทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรายวิชาที่นำเสนอการนำวิทยการทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ThaiMOOC

ThaiMOOC