คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

รวบรวมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิธีหรือแนวทางทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรายวิชาที่นำเสนอการนำวิทยการทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่า

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ThaiMOOC

ThaiMOOC