ภาษาและการสื่อสาร

ภาษาและการสื่อสาร

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและภาษาต่าง ๆ เพื่อการการถ่ายทอดอารมณ์ ความนึกคิด รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ThaiMOOC

ThaiMOOC

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ThaiMOOC

ThaiMOOC